ndywidual
Klient indywidualny
Oferujemy rzetelną oraz skuteczną pomoc w rozwiązywaniu Państwa problemów prawnych w drodze porad i opinii prawnych, reprezentacji przed wszystkimi sądami oraz na każdym etapie postępowania, sporządzaniu pism procesowych, negocjacji z wierzycielami, dłużnikami, bankami.

Zdobyta wiedza oraz doświadczenie pozwala Nam na efektywne prowadzenie spraw w szczególności z zakresu:

 
Prawa rodzinnego:

 • Rozwody i separacje
 • Pozbawienie, ograniczenie, przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • Uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 • Dochodzenie alimentów, a także o uchylenie obowiązku alimentacyjnego
 • Podział majątku
 • Ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa

Prawa cywilnego:


 • Tworzenie i opiniowanie umów, pism procesowych
 • Windykacja należności
 • Odszkodowania
 • Zasiedzenie
 • Ochrona własności
 • Ochrona posiadania
 • Zniesienie współwłasności nieruchomości
 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Dział spadku
 • Zachowek
 • Unieważnienie testamentu
 • Uznanie za niegodnego dziedziczenia


Prawa karnego i wykroczeń:

 • Obrona w postępowaniu karnym oraz w sprawach o wykroczenia
 • Reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, w szczególności dochodzenie naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody, nawiązki lub zadośćuczynienia
 • Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności
 • Warunkowe zwolnienie skazanego z odbycia reszty karyPrawa pracy:

 • Ustalenie stosunku pracy
 • Przywrócenie do pracy
 • Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę
 • Zapłata odszkodowania
 • MobbingPrawa administracyjnego:

 • Sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji publicznej
 • Sporządzanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
 • Sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • Sporządzenie skargi o wznowienie postępowania.