n
Regulamin portalu

 

Regulamin korzystania z serwisu internetowego portal-prawny.com

§1 Wstęp


1.    Serwis portal-prawny.com (dalej: „Serwis”) dostępny pod adresem www.portal-prawny.com prowadzony jest przez Asystent.pro Michał Łacny z siedzibą w Gliwicach, ul. Ignacego Sikory 1/19, 44-100 Gliwice, NIP: 631-237-71-08, tel. 607280351, email: kontakt@portal-prawny.com.


2.    Warunkiem korzystania z serwisu internetowego portal-prawny.com jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu (zwanego dalej: „Regulaminem”), przez co Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania.


3.    Akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie opcji „Akceptuję Regulamin” lub w sposób dorozumiany poprzez samo rozpoczęcie korzystania z usług serwisu internetowego portal-prawny.com.

§2 Definicje


1.    Definicje:
a)    czat z prawnikiem – element Serwisu umożliwiający Klientowi opisanie swojego problemu prawnego Prawnikowi w celu uzyskania Porady Prawnej i jej bezpłatnej wyceny;
b)    dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
c)    formularz kontaktowy – element Serwisu umożliwiający nawiązanie kontaktu z Serwisem lub Prawnikiem, a także zgłoszenie reklamacji;
d)    generator pism procesowych – odpłatna usługa wykonywana przez Serwis na rzecz Klienta umożliwiająca stworzenie pisma procesowego znajdującego się w bazie pism poprzez udzielanie przez Klienta odpowiedzi na zadawane przez system pytania;
e)    klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z Prawnikiem;
f)    prawnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca wykształcenie wyższe prawnicze lub prawo do wykonywania zawodu prawnego, w tym adwokata, radcy prawnego lub będąca aplikantem adwokackim lub radcowskim, która w ramach Serwisu świadczy Porady Prawne;
g)    porada prawna – odpłatna usługa, która jest wykonywana przez Prawnika na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na opisany przez Klienta problem prawny,będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Prawnikiem. Porada prawna może również obejmować sporządzenie opinii prawnej, projektu dokumentów, a także ich opiniowanie;
h)    serwis – portal-prawny.com,który jest dostępny pod adresem www.portal-prawny.com;
i)    umowa – umowa, której przedmiotem jest udzielenie Porady Prawnej zawierana albo zawarta między Klientem, a Prawnikiem za pośrednictwem Serwisu; momentem zawarcia umowy jest moment dokonania płatności przez Klienta;
j)    zapytanie – opisany przez Klienta za pośrednictwem Czatu z Prawnikiem lub Formularza Kontaktowego w Serwisie problem prawny, w ramach którego oczekuje udzielenia Porady Prawnej.


§3 Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

1.    Serwis ma na celu rozwiązywanie problemów prawnych Klientów przez Prawników współpracujących z Serwisem poprzez następujące usługi elektroniczne: Czat z Prawnikiem, Generator Pism Procesowych i Formularz Kontaktowy.


2.    Czat z Prawnikiem – skorzystanie z tego elementu Serwisu polega na:
a)    opisaniu przez Klienta w oknie rozmowy z aktywnym Prawnikiem swojego problemu prawnego razem z możliwością załączenia przydatnych dokumentów, w ramach którego Klient oczekuje Porady Prawnej;
b)     dokonaniu przez Prawnika wyceny Porady Prawnej i darmowym udostępnieniu jej Klientowi za pośrednictwem Czatu lub na wskazany przez Klienta adres mailowy w przypadku, gdyby w momencie zamieszczenia przez Klienta opisu stanu faktycznego nie było żadnych aktywnych Prawników;
- wycena Porady Prawnej dla Klienta stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc;
- wskazana cena Porady Prawnej jest wyrażona w polskich złotych oraz zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości;
- dokonanie wyceny nie zobowiązuje Klienta do skorzystania z Porady Prawnej;
c)    wyrażeniu przez Klienta zgody na zawarcie umowy, co następuje poprzez  uiszczenie wskazanej w wycenie ceny za pośrednictwem systemu płatności internetowych, bądź przelewem na wskazany rachunek bankowy;
d)    przystąpieniu przez Prawnika do udzielenia Porady Prawnej, która jest realizowana w terminie wskazanym przez Prawnika w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu lub poprzez jej przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta lub osobiście w siedzibie Serwisu lub Prawnika lub telefonicznie;
e)    Asystent.pro Michał Łacny nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne Porady Prawnej udzielonej Klientowi przez Prawnika za pośrednictwem Serwisu;
f)    Prawnik oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które może ponieść Klient w związku ze udzieleniem Porady Prawnej.


3.    Generator Pism Procesowych – skorzystanie z tego elementu Serwisu polega na:
a)    wybraniu pisma procesowego z bazy dostępnych w Serwisie pism, których ceny są podane przy każdym piśmie;
-wskazana cena Porady Prawnej jest wyrażona w polskich złotych oraz zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości;
b)    udzieleniu przez Klienta odpowiedzi na stawiane przez system pytania;
c)    wygenerowaniu przez Serwis pisma procesowego, które po sprawdzeniu poprawności danych przez Klienta oraz uiszczeniu ceny za pośrednictwem systemu płatności internetowych, bądź przelewem na wskazany rachunek bankowy,Klient będzie mógł pobrać w formacie .pdf.
d)    wyrażeniu zgody przez Klienta na zawarcie umowy, co następuje poprzez  uiszczenie wskazanej w Serwisie ceny;
e)    Asystent.pro Michał Łacny nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne związane z wykorzystaniem przez Klienta stworzonych za pomocą Generatora Pism Procesowych pism.


4.    Formularz Kontaktowy – skorzystanie, z którego polega na:
a)    opisaniu przez Klienta swojego problemu prawnego razem z możliwością załączenia przydatnych dokumentów, w ramach którego Klient oczekuje Porady Prawnej;
b)    dokonaniu przez Prawnika wyceny Porady Prawnej i darmowym udostępnieniu jej Klientowi na wskazany przez Klienta adres mailowy;
- wycena Porady Prawnej dla Klienta stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc;
- wskazana cena Porady Prawnej jest wyrażona w polskich złotych oraz zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości;
- dokonanie wyceny nie zobowiązuje Klienta do skorzystania z Porady Prawnej;
c)    wyrażeniu zgody przez Klienta na zawarcie umowy, co następuje poprzez  uiszczenie wskazanej w wycenie ceny za pośrednictwem systemu płatności internetowych, bądź przelewem na wskazany rachunek bankowy;
d)    przystąpieniu przez Prawnika do udzielenia Porady Prawnej, która jest realizowana w terminie wskazanym przez Prawnika poprzez jej przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta lub na życzenie Klienta osobiście w siedzibie Serwisu lub Prawnika lub telefonicznie;
e)    Asystent.pro Michał Łacny nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne Porady Prawnej udzielonej Klientowi przez Prawnika za pośrednictwem Serwisu;
f)    Prawnik oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które może ponieść Klient w związku ze udzieleniem Porady Prawnej.


5.    Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
a)    komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu min. 128 [Kbit/s],
b)    dostęp do aktywnej skrzynki poczty elektronicznej,
c)    przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 21.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 10.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 27.0.0 i wyższej,
d)    zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768,
e)    włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.


6.    Klient obowiązany jest do korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych osób trzecich oraz wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a także do niedostarczania dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 4 Sposoby płatności

1.    Płatności na rzecz Serwisu można dokonywać za pośrednictwem:
a)    systemu płatności internetowej
b)    tradycyjnego przelewu na rachunek bankowym o numerze 96 1050 1591 1000 0092 0284 4768.


2.    Obsługa systemu płatności internetowych jest prowadzona przez Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, zgodnie z regulaminem tego systemu płatności, a znajdującym się pod adresem internetowym www.dotpay.pl.


3.    Opłata uznawana jest przez Serwis z chwilą zaksięgowania jej na koncie Dotpay S.A.


4.    W celu uzyskania faktury VAT za Poradę Prawną, Klient jest zobowiązany do wysłania prośby o wystawienie faktury VAT wraz z danymi niezbędnymi do jej wystawienia (tj. firma lub imię i nazwisko, adres oraz NIP) na adres poczty elektronicznejkontakt@portal-prawny.com.


5.    Żądanie wystawienia faktury powinno zostać zgłoszone jeszcze przed rozpoczęciem wykonania usługi przez Prawnika, najlepiej przy opisywaniu problemu prawnego.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne


1.    Jeżeli usługi w ramach Serwisu nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji.


2.    Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą Formularza Kontaktowego lub pisemnej na adres ul. Ignacego Sikory 1/19, 44-100 Gliwice.


3.    Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a)    oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej)
b)    przedmiot reklamacji
c)    okoliczności uzasadniające reklamację.


4.    Jeżeli podane w reklamacji informacje lub okoliczności wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Serwis zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.


5.    Serwis rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci oraz z wszystkimi informacjami i okolicznościami niezbędnymi do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.


6.    Serwis zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi w przypadku gdy dotyczy ona nieprawidłowości wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Klienta do wskazówek udzielanych na przez Serwis, w wypadku niezasadnych i uporczywie powielanych przez tego samego Klienta reklamacji, a także w przypadku złożenia reklamacji po upływie 14 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.


7.    Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana wyłącznie na adres e-mail wskazany przez Klienta.


8.    W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Użytkownik może dochodzić roszczeń na drodze sądowej.

§ 6Prawo odstąpienia od umowy


1.    Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może skorzystać z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@portal-prawny.com lub pisemnie na adres ul. Ignacego Sikory 1/19, 44-100 Gliwice.


2.    Klient – Konsument może skorzystać z poniższego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy:
Asystent.pro Michał Łacny
ul. Ignacego Sikory 1/19
44-100 Gliwice
kontakt@portal-prawny.com

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi polegającej na udzieleniu porady prawnej.
Data zawarcia umowy: …………………….. r.
Imię i nazwisko konsumenta:……………………..……………………………………………………...
Adres konsumenta: ……………………..……………………..……………………..…………………...
Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ………………………..
Data   ……………………..


3.    W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.


4.    Serwis zwraca kwotę uiszczoną przez Klienta - Konsumenta w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient - Konsument, chyba że wskaże on inny sposób.


5.    Odstąpienie od umowy jest niemożliwe w przypadku, o których mowa w art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, tj. gdy przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, iż po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

§ 7 Polityka prywatności

1.    Asystent.pro ul. Ignacego Sikory 1/19,
44-100 Gliwice, NIP: 631-237-71-08 jako Administrator danych osobowych www.portal-prawny.com, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.


2.    Administrator zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danychz dnia 29 sierpnia 1997 roku, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych, prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.


3.    Poprzez akceptację Regulaminu Klienta wyraża zgodę na:
a)    przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta przez Administratora w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Serwisu;
b)    przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta przez Administratora w celach marketingowych i statystycznych.


4.    Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Administratora. Pliki mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.


5.    Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji od Administratora o charakterze technicznym, reklamowym, komercyjnym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.


6.    Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych Administratora, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu w dane osobowe, które udostępnił Administratorowi oraz prawo ich poprawiania i uzupełniania.


7.    Administrator przetwarza dane osobowe Klienta i Prawnika wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w Regulaminie Serwisu portal-prawny.com w tym Porad Prawnych, wykorzystując dane osobowe w szczególności: imię i nazwisko, firmę, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres siedziby firmy, ewentualnie adres korespondencyjny, adres zamieszkania NIP, REGON, PESEL, numer rachunku bankowego, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektronicznąz dnia 18 lipca 2002 r.


8.    Administrator zastrzega sobie prawo do powierzenia danych osobowych Prawnikowi na podstawie powierzenia przetwarzania danych osobowych, w odniesieniu do imienia i nazwiska Klienta, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.


9.    Prawnik jest uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klienta w celu i na potrzeby realizacji Porady Prawnej.


10.    Prawnik zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu przez Serwis dane osobowe Klienta wyłącznie w zakresie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu kontaktowego.


11.    Prawnik zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych w sposób zapewniający przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.


12.    Jeżeli Klient żądania wystawienia faktury VAT za zrealizowaną przez Prawnika Poradę Prawną świadczoną za pośrednictwem Serwisu portal-prawny.com Administrator przekaże Prawnikowi dodatkowo nazwę firmy, NIP, adres siedziby firmy ewentualnie adres korespondencyjny, które to dane zostaną udostępnione wyłącznie w celu wystawienia faktury VAT.

§8 Postanowienia końcowe


1.    Serwis nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Serwisie informacji.


2.    Klient przyjmuje do wiadomości, że treści Serwisu mogą być przedstawione zgodnie z poglądami autorów tychże treści i w związku z tym odbiegać od powszechnej wykładni przepisów prawa.


3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego,ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


4.    Wszelkie spory powstałe pomiędzy Serwisem, a Klientem będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej oraz postępowania reklamacyjnego.


5.    Spory powstałe pomiędzy Serwisem, a Klientem będącym przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu.


 kontakt@portal-prawny.com


+ 48 607 280 351